banner

rýchle vyhľadanie

kupadokumentu

Články

Rozvod manželstva - najčastejšie otázky

Kedy súd rozvedenie manželstvo, čo má obsahovať návrh na rozvod, ako sa upravia vzťahy k maloletým deťom, vrátenie pôvodného priezviska, vyporiadanie majetku z manželstva sú najčastejšie otázky, ktoré zvyknú budúci exmanželia riešiť.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Čítať celý článok...
 
Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť?

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čítať celý článok...
 
Ste predvolaný na súd ako svedok? Dá sa svedeckej výpovedi vyhnúť ? Ako prebieha výsluch svedka na súde.

Svedecká výpoveď je jedna z kľúčových dôkazných prostriedkov v civilnom a trestnom súdnom konaní. Tak v civilnom aj trestnom konaní platí, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (policajta alebo prokurátora) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o okolnostiach prejednávanej veci, prípadne o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

Čítať celý článok...
 
Kúpa / predaj bytu

Kúpa / predaj bytu

zmluvy o prevode vlastníctva bytu ("kúpno-predajné" zmluvy) na jednotlivé situácie a dodatky ku kúpnej zmluve

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - financovanie cez hypoúver Zmluva o prevode vlastníctva bytu - financovanie cez hypoúver

Popis zmluvy: typ "kúpno-predajnej" zmluvy, ktorá obsahuje všetkých 9 podstatných náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva bytu a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 5 zák. č. 182/1993. Zmluva obsahuje okrem toho celý rad článkov, ktoré síce zákon nevyžaduje, ale v praxi sa ukazujú ako mimoriadne potrebné a efektívne (napr. mechanizmus, ak sa predávajúci z bytu nevysťahuje včas, zrušenie trvalého pobytu predávajúceho, ak sa vyskytnú neskôr právne alebo technické vady v byte, odstúpenie od zmluvy, systém protokolárneho odovzdania bytu, doručovanie, atď.  V zmluve zapracovaný režim financovania kúpnej ceny (alebo jej časti) z prostriedkov hypotekárneho úveru, vrátane situácie, ak sa banke poskytuje ako zabezpečenie byt, ktorý je predmetom budúceho prevodu („zakladanie kupovanej nehnuteľnosti“).

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - banková úschova kúpnej ceny Zmluva o prevode vlastníctva bytu - banková úschova kúpnej ceny

Popis zmluvy: tento typ "kúpno-predajnej" zmluvy, ktorá obsahuje všetkých 9 podstatných náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva bytu a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 5 zák. č. 182/1993.  Zmluva obsahuje okrem toho celý rad článkov, ktoré síce zákon nevyžaduje, ale v praxi sa ukazujú ako mimoriadne potrebné a efektívne (napr. mechanizmus, ak sa predávajúci z bytu nevysťahuje včas, zrušenie trvalého pobytu predávajúceho, ak sa vyskytnú neskôr právne alebo technické vady v byte, odstúpenie od zmluvy, systém protokolárneho odovzdania bytu, doručovanie atď.  Vzhľadom na spôsob financovania, je v tejto zmluve zapracovaný režim podľa ktorého ostávajú peniaze (kúpna cena alebo jej časť) vinkulované „zmrazené“ na účte v banke a sú uvoľnené predávajúcemu až vtedy, keď sa kupujúci stane vlastníkom nehnuteľnosti. Ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti na kupujúceho neprejde, zmrazené peniaze vráti banka naspäť kupujúcemu.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - notárska úschova peňazí Zmluva o prevode vlastníctva bytu - notárska úschova peňazí

Popis zmluvy: typ "kúpno-predajnej" zmluvy, ktorá obsahuje všetkých 9 podstatných náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva bytu a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 5 zák. č. 182/1993.  Zmluva obsahuje okrem toho celý rad článkov, ktoré síce zákon nevyžaduje, ale v praxi sa ukazujú ako mimoriadne potrebné a efektívne (napr. mechanizmus, ak sa predávajúci z bytu nevysťahuje včas, zrušenie trvalého pobytu predávajúceho, ak sa vyskytnú neskôr právne alebo technické vady v byte, odstúpenie od zmluvy, systém protokolárneho odovzdania bytu, doručovanie atď.  Vzhľadom na spôsob financovania, je v tejto zmluve zapracovaný režim podľa ktorého ostávajú peniaze (kúpna cena alebo jej časť) vinkulované „zmrazené“ v notárskej úschove zvoleného notárskeho úradu a sú uvoľnené predávajúcemu až vtedy, keď sa kupujúci stane vlastníkom nehnuteľnosti. Ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti na kupujúceho neprejde, zmrazené peniaze notár z úschovy vráti naspäť kupujúcemu.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - úhrada kúpnej ceny pri podpise zmluvy Zmluva o prevode vlastníctva bytu - úhrada kúpnej ceny pri podpise zmluvy

Popis zmluvy: ide o typ "kúpno-predajnej" zmluvy, ktorá obsahuje všetkých 9 podstatných náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva bytu a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 5 zák. č. 182/1993.  Zmluva obsahuje okrem toho celý rad článkov, ktoré síce zákon nevyžaduje, ale v praxi sa ukazujú ako mimoriadne potrebné a efektívne (napr. mechanizmus, ak sa predávajúci z bytu nevysťahuje včas, zrušenie trvalého pobytu predávajúceho, ak sa vyskytnú neskôr právne alebo technické vady v byte, systém protokolárneho odovzdania bytu, odstúpenie od zmluvy, doručovanie atď.  Spôsob financovania kúpnej ceny, je v tejto zmluve zapracovaný v režime, podľa ktorého sa kúpna cena uhrádza pri podpise kúpnej zmluvy a podania návrhu na vklad do katastra.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu (kúpna zmluva) splatenie úveru úverom Zmluva o prevode vlastníctva bytu (kúpna zmluva) splatenie úveru úverom

Popis zmluvy: Typ kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje všetkých 9 podstatných náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva bytu a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 5 zák. č. 182/1993 Z.z. Zmluva obsahuje okrem toho celý rad článkov, ktoré síce zákon nevyžaduje, ale v praxi sa ukazujú ako mimoriadne potrebné a efektívne (napr. mechanizmus, ak sa predávajúci z bytu nevysťahuje včas, zrušenie trvalého pobytu predávajúceho, ak sa vyskytnú neskôr právne alebo technické vady v byte, odstúpenie od zmluvy, systém protokolárneho odovzdania bytu, doručovanie atď. Tento vzor je vhodý použiť v situácii, ked sa má z úveru, ktorý čerá kupujúci (predčasene) splatiť úver, ktorý má predávajúci a zaťažuje prevádzanú nehnuteľnosť

Dodatok ku kúpnej zmluve (oprava alebo doplnenie zmluvy) Dodatok ku kúpnej zmluve (oprava alebo doplnenie zmluvy)

Popis zmluvy: V praxi nastávajú situácie, že je potrebné meniť (opraviť alebo doplniť) niektoré ustanovenia už v uzavretej a podpísanej zmluve. Preto zmluvné strany uzatvárajú k zmluve dodatok, v ktorom sa dohodnú na novom znení dotknutého ustanovenia.

Dodatok ku kúpnej zmluve (oprava špecifikácie bytu) Dodatok ku kúpnej zmluve (oprava špecifikácie bytu)

Popis zmluvy: V praxi sa často stáva, že účastníci popíšu chybne predmet prevodu (nehnuteľnosť). Tento vzor je určený práve pre túto situáciu, ak je potrebné dodatočne zmeniť (opraviť) ustanovenia o špecifikácii nehnuteľnosti.