banner

rýchle vyhľadanie

kupadokumentu

Články

Rozvod manželstva - najčastejšie otázky

Kedy súd rozvedenie manželstvo, čo má obsahovať návrh na rozvod, ako sa upravia vzťahy k maloletým deťom, vrátenie pôvodného priezviska, vyporiadanie majetku z manželstva sú najčastejšie otázky, ktoré zvyknú budúci exmanželia riešiť.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Čítať celý článok...
 
Je možné darovať manželom (ako jednému subjektu) do bezpodielového vlastníctva nehnuteľnosť?

Nie. Nehnuteľnosť je možné darovať manželom len do tzv. podielového spoluvlastníctva, teda nie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Čítať celý článok...
 
Ste predvolaný na súd ako svedok? Dá sa svedeckej výpovedi vyhnúť ? Ako prebieha výsluch svedka na súde.

Svedecká výpoveď je jedna z kľúčových dôkazných prostriedkov v civilnom a trestnom súdnom konaní. Tak v civilnom aj trestnom konaní platí, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní (policajta alebo prokurátora) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o okolnostiach prejednávanej veci, prípadne o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Svedok musí vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

Čítať celý článok...
 
Darovanie - čo je dobré z právneho hľadiska o ňom vedieť PDF Tlačiť E-mail

Darovanie je právny úkon, v ktorom darca bezplatne obdarovanému niečo prenecháva alebo sľubuje a ten dar alebo sľub prijíma.

Ide o dvojstranný alebo viacstranný vzťah, ktorého ideovou podstatou je bezplatnosť a dobrovoľnosť. Nejde preto o darovanie, ak chýba vôľa darcu poskytnúť dar alebo ak obdarovaný dar odmietne prijať. Darovať možno všetko, čo môže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov, v praxi ide najmä o hnuteľné a nehnuteľné veci. Dôležité je však zdôrazniť, že pokiaľ je darom nehnuteľnosť, alebo pokiaľ nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri samotnom darovaní, je potrebné vyhotoviť darovaciu zmluvu v písomnej forme. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vznikne obdarovanému až vkladom do katastra nehnuteľností. Darca je podľa § 629 Občianskeho zákonníka tiež povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak tak neurobí, zodpovedá obdarovanému za prípadnú škodu, ktorá mu v dôsledku existencie týchto vád vznikne. Obdarovaný je v takomto prípade oprávnený dar vrátiť. Darovanie má trvalý charakter, za určitých okolností však môže dôjsť k vráteniu daru. Darca sa môže domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Darovanie od 1. januára 2004 nepodlieha daňovej povinnosti.