PREVOD NEHNUTEĽNOSTI

Kúpa, predaj, darovanie, zámena bytu, domu, pozemku

Pod prevodom vlastníctva sa rozumie predaj, darovanie alebo zámena vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V praxi sa stretávame najmä s predajom vlastníctva nehnuteľnosti. (Darovanie a zámena sú právne úkony, ktoré sú typickejšie skôr v rámci rodiny.)

Napriek tomu, že právnici našej advokátskej kancelárie mali možnosť stáť pri veľkom množstve prevodov nehnuteľností, dá sa povedať, že aj keď sa javia prevody nehnuteľností na prvý pohľad rovnaké, pri každom sú vždy určité odchýlky, ktoré treba zohľadniť a dôsledne zapracovať do zmluvy. A aj práve z toho dôvodu neodporúčame použiť na prevod  “vzorovú” zmluvu z internetu, lebo šanca, že takáto zmluva bude “pasovať” presne na špecifické okolnosti Vášho prevodu je minimálna a vytvorí Vám právnu neistotu, ktorá Vás môže výjsť draho.

Je potrebné si uvedomiť, že kupujúci sa nestáva vlastníkom nehnuteľnosti dňom podpisu kúpnej zmluvy, ale až dňom, kedy kataster rozhodne o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Vzniká tu teda určitý časový úsek “právnej neistoty”,  ktorý je potrebné dôsledne právne ošetriť.

Štandardný priebeh prevodu vlastníctva je možne rozdeliť do týchto etáp:

  1. Zabezpečenie dokumentov  k prevodu
  2. Spoločné rokovanie strán (na ktorom sa dojednajú okolnosti prevodu)
  3. Príprava návrhu zmlúv
  4. Podpis zmlúv
  5. Bezpečná úhrada kúpnej ceny (napr. do vinkulácie, prípadne inou formou podľa okolností)
  6. Vklad do katastra nehnuteľností
  7. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti nadobúdateľovi a prepis médií a správy

Časté sú situácie, kedy treba popri prevode vyriešiť aj súvisiace právne vzťahy, napr.  zrušiť existujúci nájomný vzťah, vymazať, resp. “preložiť” záložné právo, zapísať alebo vymazať vecné bremeno alebo predkupné právo a pod. Aj tu musí byť postupnosť krokov vopred premyslená a dôkladne právne ošetrená, aby neostala žiadna zmluvná strana znevýhodnená.

Ako Vám môžeme pomôcť my ?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo pri predaji, darovaní, kúpe alebo zámene nehnuteľností. Právnu pomoc poskytujeme aj viacerým realitným kanceláriám.