Cenník právnych služieb

Odmenu za právne služby upravuje vyhláška MS SR  č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v platnou znení. V súlade s uvedenom vyhláškou uprednostňujeme zmluvnú odmenu podľa individuálnej dohody s klientom.

Závisí predovšetkým od dohody s klientom. Faktory, ktoré vplývajú na výšku a druh odmeny advokáta, sú najmä:

  • časové požiadavky klienta a časová náročnosť prípadu,
  • odborná náročnosť, vrátane situácie, ak sú potrebné špeciálne odborné znalosti, napr. medicína, stavebníctvo a pod.,
  • hodnota veci, ktorej sa služba týka, ak je možné ju vyčísliť,
  • povaha a doba trvania vzťahov pri poskytovaní právnych služieb medzi advokátom a klientom,
  • druh právneho odvetvia (civilné alebo trestné právo)

Advokát si zo zákona môže účtovať:

  • hodinovú odmenu
  • paušálnu odmenu
  • podielovú odmenu
  • tarifnú odmenu

Odmena môže byť dojednaná aj ako kombinácia predchádzajúcich druhov odmien.

Je odmena advokáta účtovaná podľa času vynaloženého na zariadenie právnej veci. Účtuje sa každá začatá 1/4 hodina.

Je to druh odmeny advokáta účtovanej za poskytnutie konkrétnej služby alebo súboru služieb poskytnutých v určitom období (napr. vypracovanie kúpnej zmluvy, žaloby, odvolania, trestného oznámenia a pod.).

Druh odmeny počítanej konkrétnym podielom na hodnote veci v prípade úspechu (napr. 10 %).

Druh odmeny účtovanej podľa počtu úkonov a hodnoty veci. Jej výšku určuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z.

Diskrétnosť

Klientom zabezpečujeme maximálnu diskrétnosť a prísne ochraňujeme informácie, ktoré sme sa počas poskytnutia právnej služby dozvedeli.

Odbornosť

Vo väčšine právnych sporoch a úlohách pracujeme v tímoch, ktoré dopĺňame o externých poradcov.

Dôslednosť

Dbáme na detaily. Tie môžu častokrát zavážiť pri dosiahnutí úspechu v spore.

Rýchlosť

Niektoré služby je potrebné zabezpečiť urgentne, v opačnom prípade sa požadovaný efekt nedostaví. Sme zvyknutí pracovať vo vyššom nasadení a časovom strese.