Ochrana osobných údajov

Na čo slúži tento dokument?

V tomto dokumente sa dozviete:

 • ako spracúvame Vaše osobné údaje,
 • ktoré údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností a kde je iba na Vás, či nám poskytnete súhlas na spracovanie osobných údajov,
 • aké máte práva a ako ich môžete uplatniť.

Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je spoločnosť LEX, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Májkova 3, 811 07 Bratislava, IČO: 51 940 922.

Čo sa deje, ak navštívite našu internetovú stránku?

Pri návšteve našej internetovej stránky nemáte povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje. Samozrejme, môžete tak dobrovoľne spraviť, ak vyplníte kontaktný formulár. Naša internetová stránka tiež využíva rôzne nástroje na to, aby spoľahlivo fungovala a aby nám prinášala informácie potrebné na to, aby sme vedeli portál neustále zlepšovať. Využívame najmä tieto nástroje:

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej internetovej stránky ukladajú na Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) a obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia s naším portálom. Tieto súbory sa ukladajú vo Vašom zariadení dočasne alebo natrvalo. Dočasné (session) cookies sa ukladajú vo Vašom zariadení iba po dobu Vašej návštevy na našom portáli. Trvalé cookies sú uložené na Vašom zariadení dovtedy, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa ich nerozhodnete vymazať a slúžia najčastejšie na to, aby náš portál vedel, že ste nás už navštívili. Cookies môžu slúžiť na rôzne účely:

 1. funkčné cookies slúžia na ukladanie a personalizovanie obsahu stránok a na analytické účely, napr. na zber informácií o tom, ako naši návštevníci využívajú portál (napr. počet návštevníkov, odkiaľ sa pripájajú a aké stránky na portáli navštívili). Tieto informácie využívame na tvorbu prehľadov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať náš portál. Tieto cookies zbierajú údaje v anonymnej forme.
 2. reklamné cookies slúžia na zobrazovanie ponuky alebo reklamy. Náš portál nevyužíva reklamné cookies tretích strán, teda na našom portáli sa nezobrazujú reklamné ponuky iných subjektov.

Súbory cookies nepoškodzujú Vaše zariadenie. Internetové prehliadače sú spravidla prednastavené na automatické akceptovanie súborov cookies. Nastavenie cookies si môžete vo Vašom prehliadači zmeniť a môžete rozhodnúť, ktoré typy cookies povolíte na svojom zariadení ukladať. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej stránky.

Cookies uložené na Vašom zariadení môžete kedykoľvek vymazať, a to prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Pri opätovnej návšteve portálu sa cookies znovu zapíšu, pokiaľ nie sú v rámci nastavení internetového prehliadača zakázané.

Web beacons

Web beacons sú malé obrázky alebo odkazy, prostredníctvom ktorých sledujeme návštevnosť a využitie jednotlivých častí našej internetovej stránky. Pomáhajú nám sledovať interakcie návštevníkov s naším portálom, sledovať návštevnosť alebo určiť, či bola určitá informácia prečítaná alebo inak využitá.

Web beacons sa tiež môžu nachádzať v niektorých našich marketingových e-mailoch a umožňujú nám zistiť, či tieto správy boli prečítané alebo či ste klikli na odkaz, ktorý tieto správy obsahovali.

Informácie o hardvéri a softvéri

Pri každej návšteve našej internetovej stránky získavame údaje o pripojení a pripojenom zariadení, a to najmä typ a nastavenie internetového prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom pripojeného zariadenia (počítač, tablet, smartfón). Uvedené údaje využívame na štatistické účely a na optimalizáciu fungovania našej internetovej stránky.

IP adresa

IP adresa (vo forme čísla) je adresa, ktorá umožňuje Vášmu počítaču komunikovať prostredníctvom internetu. IP adresa môže byť trvalá (statická) alebo premenlivá (dynamická). IP adresa ako taká je anonymná, za určitých okolností je však možné identifikovať užívateľov, ktorí navštívili našu stránku. Ak navštívite našu internetovú stránku, zaznamenáme Vašu IP adresu spolu s dátumom, časom a dĺžkou trvania Vašej návštevy. Tieto informácie nám umožňujú sledovať štatistické údaje ako aj sledovať pohyb návštevníkov na našej stránke. Analýza návštevnosti a pohybu na internetovej stránke nám umožňuje zlepšovať obsah a fungovanie našej stránky.

Čo sa deje, ak vyplníte kontaktný formulár?

Ak vyplníte kontaktný formulár, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré v kontaktnom formulári uvediete.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje bude spracúvať spoločnosť LEX, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Májkova 3, 811 07 Bratislava, IČO: 51 940 922.

Naše kontaktné údaje sú:

 • Korešpondenčná adresa: Májkova 3, 811 07 Bratislava
 • Telefonický kontakt: +421904999744, 0243636375
 • Adresa elektronickej pošty: lex@lex.sk

Prečo dochádza k spracovaniu osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na zodpovedanie dopytu, ktorý nám prostredníctvom formuláru zasielate. V konkrétnom prípade môže ísť o Vašu otázku týkajúcu sa určitej témy alebo informácie umiestnenej na internetovej stránke, o Váš podnet alebo sťažnosť alebo o prejavenie Vášho záujmu o spoluprácu.

Bližšie informácie nájdete v tejto prehľadnej tabuľke

Čo nám píšete?

Sťažnosť

Žiadosť o spoluprácu

Všeobecnú informáciu

Prečo údaje potrebujeme?

(účel spracúvania)

Údaje potrebujeme na plnenie našej zákonnej povinnosti, ktorá nám ukladá zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy riadneho preverenia a včasného vybavovania sťažností a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej vybavenie.

Údaje potrebujeme na spracovanie Vašej žiadosti

Údaje potrebujeme na spracovanie Vašej žiadosti

Aké informácie potrebujeme?

(rozsah spracúvaných údajov)

Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Údaje o Vašom prípade a o dôvodoch Vašej nespokojnosti.

Údaje potrebné na vyhodnotenie Vášho dopytu, (napr. žiadosť o stretnutie, príprava cenovej ponuky) a údaje potrebné na spätné kontaktovanie.

Údaje potrebné na zodpovedanie Vašej otázky a údaje potrebné na spätné kontaktovanie.

Na základe čoho spracúvame údaje?

(právny základ spracúvania)

Plnenie našich zákonných povinností.

Údaje spracúvame na vykonanie predzmluvných úkonov na Vašu žiadosť ako dotknutej osoby.

Údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Je poskytnutie údajov nevyhnutné?

V určitom rozsahu áno. Uvedenie údajov týkajúcich sa Vášho prípadu je nevyhnutné na to, aby sme mohli Vašu sťažnosť prešetriť.

Vždy môžete sťažnosť podať aj ako anonymnú (bez uvedenia Vašich osobných údajov a bez možnosti priradenia Vášho prípadu ku konkrétnej osobe), ale v takom prípade bude obmedzená naša schopnosť prípad preveriť. Takisto nebudeme schopní Vám podať stanovisko o výsledku prešetrenia sťažnosti.

Áno. Bez poskytnutia údajov v nevyhnutnom rozsahu nevieme Vašu žiadosť spracovať. Je však iba na Vás, či nás so žiadosťou oslovíte.

Áno. Bez poskytnutia údajov v nevyhnutnom rozsahu nevieme Vašu žiadosť spracovať. Je však iba na Vás, či nás so žiadosťou oslovíte.

Ako dlho údaje potrebujeme?

(doba uchovávania)

Údaje týkajúce sa sťažnosti a jej vybavenia budeme uchovávať po dobu, po ktorú sme povinní ju predložiť na kontrolu orgánu záujmovej samosprávy (Slovenskej advokátskej komore), t.j. po dobu 2 rokov od uzavretia spisu.

Údaje budeme uchovávať po dobu platnosti ponuky, spravidla po dobu 3 mesiacov.

Údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na spracovanie Vašej žiadosti. Ak nebudú výstupom právne služby, Vaše údaje budú vymazané po 6 mesiacoch od vybavenia dopytu. Ak bude naša odpoveď zahŕňať právne služby, budeme údaje uchovávať po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania právnych služieb v danej veci.

Komu môžu byť údaje postúpené?

(kategórie príjemcov)

Slovenská advokátska komora

Údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu postúpené našim zmluvným partnerom (napr. spolupracujúcemu advokátovi).

Slovenská advokátska komora

Budú moje osobné údaje využívané na marketing alebo na iné obchodné účely?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktného formuláru, nevykonávame ďalšie spracovanie osobných údajov na marketingové účely, ale iba na účel zodpovedania dopytu, ktorý nám zasielate. Samozrejme, v niektorých prípadoch to môže mať za následok, že pôjde o obchodnú komunikáciu.

Dochádza k profilovaniu?

Profilovaním sa rozumie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa konkrétnej fyzickej osoby. Profilovanie slúži najmä na predvídanie potrieb, preferencií a záujmov klientov a umožňuje lepšie odhadnúť potreby a záujmy klienta.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktného formuláru, nevykonávame profilovanie.

Dochádza k prenosu osobných údajov do tretích štátov?

Nie, nezamýšľame preniesť Vaše osobné údaje do tretích krajín. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané mimo územia, na ktorom sa uplatňujú spoločné pravidlá stanovené Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Voľný pohyb údajov v rámci členských štátov Európskej únie je týmto nariadením garantovaný.

Aké máte práva?

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) Vám dáva široké možnosti uplatnenia svojich práv, ktoré súvisia s ochranou Vašich osobných údajov a s kontrolou nad tým, akým spôsobom sú spracúvané.

Svoje práva môžete uplatniť osobne, listom na našu korešpondenčnú adresu, e-mailom na adresu lex@lex.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na našej stránke (www.lex.sk/kontakt).

Váš podnet sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr, spravidla do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak bude Vaša žiadosť zložitá a jej spracovanie bude časovo náročné, môžeme (v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov) v prípade potreby túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti a uvedieme Vám dôvody, ktoré odôvodňujú predĺženie lehoty.

Ak budeme mať pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás z bezpečnostných dôvodov požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom alebo predloženie dokladu totožnosti.

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov máme možnosť zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti (najmä pre ich opakujúcu sa povahu) odmietnuť, prípadne požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia.

Právo na prístup k údajom

Máte právo na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané. Ak nás o to požiadate, poskytneme Vám informáciu, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje. Máte tiež právo požiadať nás o kópiu údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré nás požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronickými prostriedkami, informácie Vám štandardne poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nás výslovne nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

Právo na opravu

Snažíme sa, aby všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, boli aktuálne, presné a úplné. Ak však zistíte nedostatky v našich údajoch, máte požadovať opravu osobných údajov (ak zistíte, že nie sú správne) alebo požadovať doplnenie neúplných údajov (ak zistíte, že sú neúplné).

Právo na prenos údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu. Toto právo však platí iba pre údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy medzi Vami a nami. Právo na prenos sa nevzťahuje na údaje, ktoré spracúvame na plnenie našich zákonných povinností.

Právo na prenosnosť platí iba v rozsahu, v akom Vaše údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť sa týka iba údajov, ktoré ste nám poskytli. Nedotýka sa údajov, ktoré sme získali ďalším pozorovaním alebo rozvíjaním pôvodných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • zároveň napadnete správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov) alebo
 • ak je spracúvanie nezákonné a nežiadate o ich výmaz, alebo
 • už ich nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov.

Obmedzenie spracúvania znamená, že takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo len v rozsahu potrebnom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Ak obmedzíme spracúvanie Vašich údajov a neskôr pominú dôvody, pre ktoré sa spracúvanie obmedzilo, budeme Vás o tom informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na zabudnutie (právo na výmaz)

Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracúvali a zároveň neexistuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov (napr. plnenie našich zákonných povinností),
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali,
 • osobné údaje sme spracúvali nezákonne alebo musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Vašej žiadosti o výmaz údajov však nevieme podľa platných pravidiel vyhovieť, ak ešte osobné údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností alebo ak je ďalšie spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk).

Právo na odvolanie súhlasu

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe toho, že ste nám na to udelili svoj súhlas, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo zaslaním e-mailu na adresu lex@lex.sk, kde uvediete, že odvolávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu, avšak znemožňuje nám ďalšie spracovanie Vašich údajov na tie účely, pre ktoré sme potrebovali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.