Právo spotrebiteľov

  • Zmluvná dokumentácia: posúdenie zmluvných dokumentov z pohľadu možných neprijateľných podmienok, analýza a nastavenie zmluvných ustanovení o jednostranných zmenách v spotrebiteľských zmluvách, konzultácie k výkladu smernice o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a k rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ
  • Trhové praktiky: analýza trhových praktík s ohľadom na možné posúdenie nekalej obchodnej praktiky
  • Kontraktačný proces: nastavenie vhodného procesu uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, predzmluvné informačné povinnosti voči spotrebiteľom, dokumentácia procesu uzavretia zmluvy, odstúpenie od zmluvy
  • Súdna agenda: zastupovanie v spotrebiteľských súdnych sporoch

Máte otázku?