Mojmír Plavec    kontakt

+421 (2) 43 63 63 75

plavec@lex.sk

LinkedIn

JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
advokát

V roku 2003 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V advokácií pôsobí od roku 2004. Je tajomníkom a predsedom Sekcie legislatívy a práva Realitnej únie SR. Pôsobí ako externý pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium (PhD.) ukončil v roku 2021.

Odborne sa zameriava na realitné, občianske, finančné a správne právo.

Zúčastňuje sa na odborných konferenciách a seminároch. Je autorom viacerých odborných článkov. Je dlhoročným  lektorom  Slovenskej  realitnej  akadémie.

Predseda sekcie legislatívny a práva Realitnej únie SR
(od roku 2015)

Spoluautor návrhu zákona o realitnom sprostredkovaní

Publikačná činnosť

  • PLAVEC, M.: Peňažná úschova u realitných sprostredkovateľov; aktívny príspevok v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“, organizovanej Právnickou fakultou UK v Bratislave, ako jeden z výstupov v rámci riešenia projektu VEGA 1/0440/17
  • PLAVEC, M.: Regulácia realitnej činnosti z pohľadu Európskej komisie. In: Zborník príspevkov z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrické zámocké dni práva usporiadanej Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2018. s. 291, ISBN 978-80-557-1405-9
  • PLAVEC, M.: Definície nových právnych subjektov a inštitútov v návrhu českého zákona o realitnom sprostredkovaní ako možná inšpirácia pre slovenskú právnu úpravu; aktívny príspevok v rámci konferencie 12. ročníka Míľnikov práva v stredoeurópskom priestore, organizovanej Právnickou fakultou UK v Bratislave v dňoch 12. – 14. apríla 2018

Lektorská činnosť

  • Slovenská realitná akadémia (od roku 2005)
  • Realitný kongres (2015, 2016, 2018, 2019) 
  • Československý realitný workshop (2017)