Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.lex.sk je LEX, advokátska kancelária s.r.o. (ďalej len „my“). Otvorením a používaním tejto internetovej stránky prejavujete súhlas s týmito podmienkami.

Informácie o nás

Obchodné meno: LEX, advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo: Májkova 3, 811 07 Bratislava
Telefón: +421 904 999 744, 02 43 63 63 75
E-mail: lex@lex.sk

IČO: 51 940 922
Členstvo: Slovenská advokátska komora
Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone advokácie: Wüstenrot poisťovňa a.s.
Limit poistného plnenia: 1.500.000 EUR
Poskytované služby: právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odmena za služby: v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (bližšie informácie nájdete v sekcii „Cenník“).

Podmienky používania web stránky

Ako prevádzkovateľ Vám udeľujeme právo používať stránku www.lex.sk, a to výhradne pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak aj jej jednotlivých častí) podlieha nášmu predchádzajúcemu schváleniu v súlade s Autorským zákonom.

Vaše oprávnenie používať stránku nezahŕňa v žiadnom prípade akékoľvek zásahy do technickej podstaty alebo obsahu stránky www.lex.sk bez nášho súhlasu. Vyhradzujeme si právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek častí stránky alebo týchto podmienok. Informácie a materiály nachádzajúce sa na internetovej stránke sme oprávnení kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne meniť a/alebo aktualizovať.

Upozorňujeme Vás, že informácie a materiály zverejnené na internetovej stránke majú iba všeobecný informačný charakter a nemožno ich považovať za poskytovanie právnych služieb alebo za záväzné právne stanovisko. Poskytnutie informácií alebo materiálov na tejto stránke nezakladá vzťah advokáta a klienta.

Autorské práva

Všetky informácie uvedené na internetovej stránke www.lex.sk sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Ako prevádzkovateľ sme v súlade s Autorským zákonom oprávnení vykonávať všetky majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Obmedzenie zodpovednosti

Naším cieľom je poskytovať prostredníctvom stránky www.lex.sk správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na tejto stránke informatívne a nemajú záväzný charakter. Nezodpovedáme za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sa na stránke www.lex.sk nachádzajú. Ak sa chcete spoľahnúť na relevanciu informácií uvedených na internetovej stránke, obráťte sa na nás so žiadosťou o poskytnutie právnej služby, v rámci ktorej overíme platnosť a aktuálnosť informácie a jej relevanciu pre Vašu konkrétnu situáciu.

Nenesieme zodpovednosť za vstup, prehliadanie a/alebo používanie internetovej stránky, ako ani za škodu, ktorá by mohla v tejto alebo akejkoľvek inej súvislosti vzniknúť Vám ako používateľovi internetovej stránky a/alebo akýmkoľvek iným osobám (napr. v súvislosti so vstupom, prehliadaním a/alebo použitím internetovej stránky vrátane jej obsahu a/alebo informácií a/alebo materiálov uverejnených na internetovej stránke).

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránky www.lex.sk a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránky www.lex.sk.

Informácie o podávaní sťažností

Ak máte akékoľvek postrehy alebo sťažnosti týkajúce sa internetovej stránky www.lex.sk, môžete nám ich oznámiť

  • písomne na adrese: LEX, advokátska kancelária s.r.o., Májkova 3, 811 07 Bratislava
  • e-mailom na e-mailovej adrese: lex@lex.sk
  • telefonicky na telefónnom čísle: 0243636375