Zmluvné právo

  • Právne poradenstvo v predzmluvných vzťahoch
  • Tvorba zmlúv a súvisiacej zmluvnej dokumentácie
  • Revízia zmlúv a iných súvisiacich dokumentov a ich zmien
  • Zastupovanie klienta pri rokovaniach a vyjednávaní obsahu zmlúv s druhou zmluvnou stranou
  • Vypracovanie právnych analýz k uzatvoreným zmluvám a inej zmluvnej dokumentácie
  • Právne zastúpenie pri uplatňovaní nárokov z porušenia zmlúv

Ponúkame riešenie právnych záležitostí týkajúcich sa zmluvnej dokumentácie v rôznych oblastiach,
v rámci občianskeho, obchodného, pracovného práva, ako aj inominátnych zmlúv s dôrazom
na potreby a požiadavky klienta.

Máte otázku?