PODMIENKY POSKYTOVANIA PRÁVNYCH SLUŽIEB KLIENTOM PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV

Čl. I.

Vymedzenie základných pojmov

Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorej sú poskytované právne služby na základe Zmluvy.

Spotrebiteľ je Klient – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ je Klient, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Podmienky sú tieto podmienky poskytovanie právnych služieb prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

Poskytovateľ  je spoločnosť LEX, advokátska kancelária s. r. o. so sídlom: Májkova 3, 811 07 Bratislava, IČO: 51 940 922, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131106/B, v mene ktorej konajú a advokáciu vykonávajú: JUDr. Mojmír Plavec a Mgr. Ing. Tomáš Bednárik. Kontakt na poskytovateľa: lex@lex.sk, telefónne číslo: +421 (2) 43 63 63 75.

Zákon o advokácií  je zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

Zmluva je zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená na prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov v zmysle Zákona o advokácii a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku medzi Poskytovateľom a Klientom.

Zmluvné strany sú strany uzatvárajúce Zmluvu, a to Klient a Poskytovateľ.

Čl. II

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky upravujú postup pri uzatváraní Zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním právnych služieb prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Tieto podmienky sa nevzťahujú na právne služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej v písomnej (listinnej) podobe.
 2. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 3. Právne služby v zmysle Zmluvy poskytuje Poskytovateľ, a to prostredníctvom svojich konateľov, spolupracujúcich (substitučných) advokátov, advokátskych koncipientov, právnych asistentov a ďalších zamestnancov Poskytovateľa. Konkrétne osoby, ktoré sa budú podieľať na poskytnutí určitej právnej služby pre Klienta, budú určené Poskytovateľom podľa konkrétnych okolností, predovšetkým s ohľadom na predmet a rozsah požadovanej právnej služby, na vymedzený čas pre jej poskytnutie a na doterajšiu prax a špecializáciu týchto osôb.
 4. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákonom o advokácii, Občianskym zákonníkom a ak je Klientom Spotrebiteľ aj Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 5. Ustanovenia Zmluvy, ktoré si dojednali Zmluvné strany a ktoré sú odlišné od týchto Podmienok majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

Čl. III.

Charakter poskytovanej služby

 1. Poskytovateľ poskytuje právne služby v zmysle zákona o advokácii, a to:
 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,
 • poskytovanie právnych rád,
 • spisovanie listín o právnych úkonoch,
 • spracúvanie právnych rozborov,
 • správa majetku klientov,
 • a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.
 1. Poskytovateľ poskytne Klientovi právnu službu/právne služby uvedené v bode 1. tohto článku Podmienok na základe uzatvorenej Zmluvy, v ktorej bude špecifikované aký typ právnej služby sa Klientovi poskytuje.

Čl. IV.

Uzatvorenie Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára prostredníctvom elektronickej komunikácie. Klient vo svojom dopyte (ďalej len „dopyt“) uvedie o akú právnu službu by mal záujem, popíše svoj právny problém a uvedie svoje kontaktné údaje. Odoslanie dopytu sa nepovažuje za záväznú objednávku právnej služby.
 2. Poskytovateľ po obdŕžaní dopytu zašle Klientovi na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v dopyte cenovú ponuku, lehotu do kedy sa zaväzuje poskytnúť právnu službu, platobné podmienky a ostatné podmienky poskytovania právnej služby (ďalej len „podmienky poskytovania právnej služby“). Ak Klient súhlasí so zaslanými podmienkami poskytovania právnej služby, odošle Poskytovateľovi záväznú objednávku.
 3. Záväzná objednávka zo strany Klienta doručená na e-mailovú adresu, z ktorej mu boli zaslané  podmienky poskytovania právnej služby sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy (ďalej len „záväzná objednávka“). Poskytovateľ uskutoční akceptáciu záväznej objednávky tak, že na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta zašle súhlas so záväznou objednávkou (ďalej len „akceptácia záväznej objednávky“), pričom Klientovi zároveň zašle zálohovú faktúru na úhradu zálohy na poskytnutie právnych služieb.
 4. Zmluva sa považuje za uzavretú doručením akceptácie záväznej objednávky Poskytovateľom Klientovi na jeho kontaktnú e-mailovú adresu.
 5. Pokiaľ zálohová platba za právne služby nebude uhradená v lehote splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre, táto Zmluva zaniká od počiatku (rozväzovacia podmienka).
 6. Záloha na poskytnutie právnych služieb môže byť požadovaná aj opakovane počas trvania Zmluvy.
 7. Poskytovateľ nie je povinný na dopyt zaslaný Klientom reagovať, pokiaľ mu to časové možnosti a pracovné vyťaženie neumožňujú.

 Čl. V.

Odmena za poskytnutie právnej služby

 1. Poskytovateľ poskytuje právnu službu za odmenu.
 2. Výška odmeny sa odvíja od hodnoty, zložitosti a časovej náročnosti veci. Cenová ponuka za poskytnutie právnych služieb je Klientovi zasielaná pred uzatvorením Zmluvy.
 3. Odmena môže byť dohodnutá Zmluvnými stranami ako:
 4. paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
 5. hodinová odmena určená počtom hodín potrebných na poskytnutie právnej služby,
 6. podielová odmena dohodnutá ako podiel na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý.
 7. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na kombinácií jednotlivých druhov odmien uvedených v bode 3 tohto článku Podmienok.
 8. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, odmenou za poskytnutie právnych služieb je hodinová odmena vo výške 150,- EUR + DPH (slovom jednostopäťdesiat eur) za každú aj začatú hodinu poskytovania právnych služieb podľa Zmluvy. Poskytovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty. K dohodnutej odmene podľa Zmluvy bude účtovaná daň z pridanej hodnoty vo výške podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie.
 9. Poskytovateľ má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy, odmeny a náhrady nákladov notárov a iných externých poskytovateľov služieb (pokiaľ tieto náklady neuhradil priamo Klient) a nárok na náhradu za stratu času. Nárok na náhradu za stratu času patrí Poskytovateľovi pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je jeho sídlom, pričom mu patrí nárok na náhradu za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
 10. Do času vynaloženého na poskytnutie právnej služby sa započítava všetka doba, po ktorú sa osoba podieľajúca sa na poskytnutí právnej služby Poskytovateľom zúčastnila vybavovania veci pre Klienta alebo doba, po ktorú sa v dôsledku vybavovania veci pre Klienta nemohla zúčastniť vybavovania iných vecí (napr. doba strávená cestou, na ktorú nie je nárok za stratu času alebo doba strávená čakaním). Do času vynaloženého na poskytnutie právnej služby sa ďalej zahrňuje aj čas vynaložený na všetky úkony, ktoré Poskytovateľ vykoná v dôsledku poskytnutia právnych služieb Klientovi.
 11. V prípade pochybností o hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom alebo o výške podielovej odmeny Poskytovateľa rozhodne znalecký posudok, ktorý nechá na svoje náklady vypracovať Poskytovateľ.
 12. V prípade, ak sa Zmluvné strany dohodli na podielovej odmene, Poskytovateľovi ostáva nárok na podielovú odmenu v plnej výške zachovaný, ak Klient Zmluvu vypovie v čase, keď je už pravdepodobné, že dôjde k vydaniu takého rozhodnutia, ktoré by zakladalo právo Poskytovateľa na podielovú odmenu v zmysle Zmluvy.
 13. Ak sa Zmluvné strany dohodli na paušálnej odmene za vybavenie veci, avšak Klient počas trvania Zmluvy zmenil zadanie právnej služby, za poskytnuté právne služby nad rámec pôvodného zadania sa Klient zaväzuje uhradiť hodinovú odmenu vo výške 150,- EUR + DPH (slovom jednostopäťdesiat eur) za každú aj začatú hodinu poskytovania právnych služieb, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.

Čl. VI.

Platobné podmienky

 1. Odmenu za poskytnutie právnych služieb špecifikovaných v Zmluve, prípadne vzniknuté náklady za hotové výdavky a stratu času uvedené v čl. V. bode 6. Podmienok je Klient povinný uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet Poskytovateľa, a to v lehote splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre na poskytnutie právnych služieb.
 2. Vyúčtovaciu faktúru vyhotoví Poskytovateľ v lehote určenej zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

 Čl. VII.

Dodanie právnej služby

 1. Lehota do kedy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť právnu službu je uvedená v e-mailovej správe, ktorú Poskytovateľ zašle Klientovi po doručení dopytu podľa čl. IV. týchto Podmienok.
 2. Ak Klient počas trvania Zmluvy zmenil zadanie právnej služby, dohodnutá lehota na poskytnutie právnej služby sa primerane predlžuje. Poskytovateľ v týchto prípadoch informuje Klienta o novej lehote na poskytnutie právnej služby.
 3. Ak je výsledkom právnej služby dokument, tento obsahujúci výsledok poskytnutej právnej služby sa zasiela elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta vo formáte .pdf alebo .doc v závislosti od dohody Zmluvných strán. Takáto právna služba sa považuje za úplne poskytnutú momentom doručenia na kontaktnú e-mailovú adresu Klienta.

Čl. VIII.

Povinnosti Klienta

 1. Klient sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu pravdivé a úplné informácie, listinné či iné podklady, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy. Klient berie na vedomie, že v opačnom prípade nemusia byť právne služby poskytnuté správne. Poskytovateľ nie je povinný overovať pravdivosť alebo úplnosť skutkových informácií poskytnutých Klientom. V prípade, ak Klient neposkytne Poskytovateľovi informácie alebo iné podklady podľa tohto bodu Podmienok, lehota na poskytnutie právnych služieb sa primerane predlžuje o dobu omeškania Klienta a Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z tohto dôvodu Klientovi.
 2. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť. Klient sa predovšetkým zaväzuje:
 3. informovať Poskytovateľa o všetkých nových skutočnostiach a udalostiach vzťahujúcich sa na predmet poskytovaných právnych služieb a predovšetkým informovať Poskytovateľa o akejkoľvek písomnej, telefonickej alebo osobnej komunikácii s protistranou či jej zástupcom alebo s orgánom verejnej správy či samosprávy, a to najneskôr nasledujúci deň po takejto udalosti a v tejto lehote odovzdať Poskytovateľovi kópie všetkej korešpondencie s týmito osobami alebo orgánmi, pričom na každej takejto korešpondencii Klient vyznačí dátum, kedy mu bola doručená,
 4. poskytnúť Poskytovateľovi všetky dokumenty, ktoré má Klient k dispozícii v súvislosti s predmetom poskytovaných právnych služieb,
 5. preberať riadne korešpondenciu, ktorá je mu určená v súvislosti s predmetom poskytovaných právnych služieb,
 6. informovať Poskytovateľa o každej situácii, kedy Klientovi hrozí akákoľvek ujma alebo škoda a táto situácia súvisí so službami, ktoré Poskytovateľ poskytol alebo poskytuje Klientovi;
 7. informovať Poskytovateľa o tom, že ho v danej veci už zastupuje iný advokát.
 8. Ak si Poskytovateľ od Klienta vyžiada k určitej otázke stanovisko alebo inštrukcie a Klient na túto žiadosť nebude v lehote primeranej okolnostiam reagovať, vykoná Poskytovateľ iba neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpel na svojich právach alebo oprávnených záujmoch ujmu.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená tým, že mu Klient neposkytol riadnu súčinnosť.
 10. V prípadoch, kedy je to potrebné sa Klient na základe žiadosti Poskytovateľa zaväzuje vystaviť Poskytovateľovi včas plnomocenstvo na právne zastúpenie.

Čl. IX.

Povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy Klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny Klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom Klienta vhodným spôsobom poučí.
 2. Poskytovateľ je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme Klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné.
 3. Poskytovateľ je povinný postupovať tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu, dodržiava pritom pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určujú predpisy Slovenskej advokátskej komory.
 4. Poskytovateľ je povinný odmietnuť poskytovanie právnych služieb v prípadoch uvedených v ustanovení § 21 zákona o advokácií.
 5. Poskytovateľ je viazaný Advokátskym poriadkom vydaným Slovenskou advokátskou komorou, ktorý obsahuje súbor pravidiel profesijnej etiky a ktorý je dostupný na webovej stránke https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/241/section/244/_event/ open
 6. Poskytovateľ zodpovedá za prípadné vady poskytnutej právnej služby, a to podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

Čl. X.

Mlčanlivosť

 1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.
 2. Pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže Klient a po smrti či zániku Klienta iba jeho právny nástupca. Ak má Klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov Klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.
 3. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ju Klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech Klienta.
 4. Poskytovateľ nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť:
 5. voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, prípadne pokiaľ Poskytovateľ zaviaže takéto osoby zachovávať mlčanlivosť v rozsahu, v akom je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa týchto Podmienok,
 6. voči inému subjektu, ktorému poskytuje právne služby na základe pokynu Klienta,
 7. v prípadoch, kedy bude nutné použiť získané informácie za účelom úspešného poskytnutia právnej služby v prospech Klienta,
 8. voči poisťovni, u ktorej Poskytovateľ uplatňuje nárok na poistné plnenie.
 9. Poskytovateľ nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a Klientom alebo jeho právnym nástupcom.
 10. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na osoby určené Poskytovateľom, ktoré sa podieľajú na poskytovaní právnych služieb.
 11. Poskytovateľ nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť pri plnení povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a rovnako aj v prípade, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.
 12. Povinnosť mlčanlivosti sa taktiež nevzťahuje na zverejnenie a sprístupnenie skutočností, informácií a údajov v rozsahu, v ktorom to vyžadujú právne predpisy.
 13. Klient súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený oznámiť tretej osobe alebo zverejniť informáciu o tom, že v konkrétnej veci poskytuje alebo poskytoval právne služby Klientovi, a to na marketingové účely. Pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že Poskytovateľ nie je oprávnený oznámiť alebo zverejniť detailné informácie ohľadne obsahu právnych služieb poskytnutých Klientovi. Oprávnenie Poskytovateľa oznamovať alebo zverejňovať informácie v rozsahu tohto článku trvá aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XI.

Trvanie a zánik Zmluvy

 1. Zmluva je uzatvorená v závislosti od povahy a charakteru právnej služby na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
 2. Právny vzťah medzi Klientom a Poskytovateľom založený Zmluvou zaniká:
 3. úplným poskytnutím právnych služieb Poskytovateľom Klientovi,
 4. písomnou dohodou Zmluvných strán,
 5. písomným odstúpením od Zmluvy,
 6. písomnou výpoveďou podľa bodu 3. tohto článku Podmienok.
 7. V prípade, ak sa Zmluva medzi Klientom a Poskytovateľom uzatvára na opakované plnenie (napr. právne zastupovanie v súdnom či správnom konaní alebo plnenie vyplývajúce z rámcovej zmluvy o poskytnutí právnych služieb), je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní od doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane.
 8. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a Klientom alebo pokyn Klienta je v rozpore s predpismi Slovenskej advokátskej komory. Poskytovateľ tak postupuje vždy, ak zistí dôvody uvedené v ustanovení § 21 zákona o advokácii.
 9. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Klient napriek poučeniu Poskytovateľa trvá na tom, aby Poskytovateľ postupoval podľa jeho pokynu.
 10. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj vtedy, ak Klient neposkytne primeranú zálohu, primerané doplnenie poskytnutej zálohy na odmenu alebo samotnú odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný.
 11. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť od Zmluvy dôjde Klientovi.
 12. Poskytovateľ je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia Klientovi o odstúpení od Zmluvy v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak Klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak Klient oznámi Poskytovateľovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.
 13. Klient Spotrebiteľ má právo v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy Klient zašle Poskytovateľovi oznámenie o odstúpení od Zmluvy poštou na adresu sídla Poskytovateľa: Májkova 3, 811 07 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adresu: lex@lex.sk. Na tento účel môže Klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zacho­vanú, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 14. Po odstúpení od Zmluvy je Poskytovateľ povinný vrátiť Klientovi všetky platby, ktoré od neho na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Klient použil pri svojej platbe, ibaže sa Zmluvné strany dohodnú na inom spôsobe platby a súvislosti s tým nebudú Klientovi účtované žiadne ďalšie poplatky.
 15. Ak Klient požiadal o začatie poskytovania služieb v zmysle Zmluvy počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, má povinnosť uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Poskytovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy.
 16. Klient nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytova­nie právnych služieb v zmysle Zmluvy začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí právnych služieb v zmysle Zmluvy právo na odstúpenie od Zmluvy, a ak došlo k úplnému poskytnutiu právnych služieb v zmysle Zmluvy.
 17. Na Klientov Podnikateľov sa ustanovenia bodov 9. až 12. tohto článku Podmienok nevzťahujú.

Čl. XII.

Doručovanie

 1. Doručovanie na účely tejto Zmluvy sa uskutočňuje:
 2. e-mailom na kontaktnú emailovú adresu Klienta, ktorú uviedol v dopyte a na e-mailovú adresu Poskytovateľa, z ktorej bol odoslaný návrh Zmluvy, resp. na e-mailové adresy Zmluvných strán, ktoré si po zavretí Zmluvy písomne oznámili ako komunikačné e-mailové adresy,
 3. prípadne aj poštou, kuriérskou službou na adresu sídla Poskytovateľa uvedenú v týchto Podmienkach a na kontaktnú adresu Klienta uvedenú v dopyte, resp. na adresy Zmluvných strán, ktoré si po uzavretí písomne oznámili ako komunikačné adresy.
 4. E-mailová správa sa považuje za doručenú v nasledujúci deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
 5. Zásielky podľa bodu 1. písm. b) tohto článku sa považujú za doručené v deň, kedy adresát zásielku prevzal alebo deň kedy adresát odmietol zásielku prevziať alebo deň, kedy sa zásielku vrátila odosielateľovi ako nedoručená.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spra­cované v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.