Realitné právo a výstavba

  • Prevody nehnuteľností: komplexné poradenstvo pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a prevode poľnohospodárskeho pozemku, vypracovanie kúpnych, darovacích, zámenných zmlúv, pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, právne poradenstvo pri vrátení nehnuteľnosti ako daru
  • Služby developerom: zastupovanie v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, právna asistencia pri uzatváraní zmluvných vzťahov s dodávateľmi, poradenstvo pri predaji nehnuteľností
  • Preverenie histórie nehnuteľnosti: právny audit (due diligence) histórie vlastníckych a iných vzťahov k nehnuteľnostiam
  • Ochrana vlastníctva nehnuteľnosti: právna ochrana pred zásahom do výkonu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (vrátane susedských sporov)
  • Majetkové vysporiadanie spoluvlastníctva: zastupovanie pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Vady nehnuteľnosti: zastupovanie pri uplatnení nárokov po kúpe nehnuteľnosti s vadami alebo právnymi problémami, legalizácia neoprávnenej stavby, zmena účelu stavby, zápis stavby na list vlastníctva, asistencia pri zriadení alebo zrušení vecného bremena
  • Pozemky: riešenie prístupovej cesty k pozemku, pridelenie náhradných pozemkov (SPF), rozdelenie a zlúčenie pozemkov, zmeny druhu pozemku, vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, právne preverenie hraníc pozemku, zastupovanie pri pozemkových úpravách

Máte otázku?