Prevod nehnuteľnosti

Kúpa, predaj, darovanie, zámena bytu, domu, pozemku. Pod prevodom vlastníctva sa rozumie predaj, darovanie alebo zámena vlastníckeho práva k nehnuteľnosti…

Zmeny bytového zákona od 1. 11. 2018 

Od 1. novembra 2018 vstúpila do účinnosti novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zmeny sú rozsiahlejšie…