Lenka Hmírová    kontakt

+421 (2) 43 63 63 75

lex@lex.sk

JUDr. Bc. Lenka Hmírová, RSc.
právnička

Lenka vyštudovala Právnickú fakultu a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Má dlhoročné skúsenosti v štátnej správe a počas svojho profesionálneho pôsobenia prešla viacerými právnickými a manažérskymi pozíciami. V minulosti zastávala aj pozíciu generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov (2007 – 2010) a generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia (2012 – 2017) na Ministerstve vnútra SR. V roku 2017 jej bola za projekt zabezpečenia vstupu SR do schengenského priestoru pri príležitosti 10. výročia udelená predsedom vlády SR a ministrom vnútra SR pamätná medaila ministra vnútra SR 1. stupňa. Odborne sa venuje najmä správnemu právu, realitnému právu a právu podnikania. Je držiteľkou viacerých osvedčení a certifikátov s celoštátnou platnosťou (napr. diplom o absolvovaní študijného programu RSc. – Realitný konzultant, osvedčenie o lektorských zručnostiach, osvedčenia z projektového riadenia, osvedčenia z mediácie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany).

Počas svojho profesionálneho pôsobenia získala skúsenosti pri viacerých významných projektoch, napr.:

  • projekt nastavenia koordinačného mechanizmu v oblasti agendy záležitosti EÚ a aproximácie práva na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy (2002-2005)
  • projekt zabezpečenia vstupu SR do schengenského priestoru (2006-2007)
  • projekt zriadenia koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému cez jednotné európske číslo tiesňového volania 112 (2011- 2016)
  • projekt reformy verejnej správy ESO Efektívna-Spoľahlivá-Otvorená verejná správa (2010-2013)
  • projekt modernizácie varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany  obyvateľstva  (2011-2016)
  • autorstvo výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ a projektu „Maskoti civilnej ochrany „Ochranárik a Ochranárička“ (2013-2016)
  • inovácia propozícií súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ako aj časopisu Revue civilnej ochrany, v ktorom bola predsedníčkou redakčnej rady. (2013-2016)

Pedagogická činnosť 

Obchodné právo, pracovné právo: Fakulta manažmentu Univerzity Komenského av Bratislave (2002-2003)

Lektorská činnosť  

Inštitút pre verejnú správu (2004 až 2010)
Inštitút bankového vzdelávania NBS (2002 až 2005)

Publikačná činnosť